xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 10
Hôm nay: 834
Đã truy cập: 203391

Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 18-07-2022

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Quyết định số 1028/QĐ-BNN-PCTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành bộ tiêu chí thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 2169/QĐ-BNN-TCCB ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 185/QĐ-PCTT-ƯPKP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc ban hành tiêu chí chấm điểm “Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu” thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đảm bảo sự phối hợp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan, đơn vị liên quan hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch.

- Tập hợp, huy động sức mạnh của các tổ chức, nhân trong và ngoài tỉnh tham gia công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng cộng đồng an toàn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

- Đào tạo, tập huấn, phổ biến cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai về kỹ năng phòng, chống thiên tai; chủ động trong dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai; phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai: mưa, bão, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn,… đặc biệt tại những khu dân cư và vùng trọng điểm kinh tế - xã hội; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo
đảm quốc phòng an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

2. Yêu cầu

Phong trào thi đua được triển khai ở các cấp, các ngành với nhiều hình thức phong phú có nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực phù hợp với quy định, điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu của đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời, có đánh giá sơ kết, tổng kết phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và biểu dương khen thưởng kịp thời.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Phong trào thi đua được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Đối tượng

Tập thể, cá nhân tham gia công tác phòng, chống thiên tai hoặc có lĩnh vực hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, gồm: các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn; các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan lĩnh vực phòng, chống thiên tai; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia công tác phòng, chống thiên tai.

III. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai; các Kế hoạch, Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ
đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

2. Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai của đơn vị được giao nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; phấn đấu đạt tiêu chí: “Văn phòng thường trực kiểu mẫu”.

3. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ(lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đặc biệt là xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai sở.

4. Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

5. Làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, triển khai thu và sử dụng hiệu quả nguồn thu từ Quỹ Phòng, chống thiên tai.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

1.1. Tập thể

a) Đối với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị của Tỉnh

Căn cứ vào Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh làm tiêu chí khen thưởng, trong đó một số tiêu chí chính như sau:

- Có kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025.

- Rà soát, kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên, thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế.

- Thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai:

+ Tham mưu, xây dựng và thực hiện các văn bản về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật công trình phòng, chống thiên tai.

+ Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, triển khai các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai.

+ Thực hiện phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

+ Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Đối với các cơ quan, tổ chức làm công tác phòng, chống thiên tai

Căn cứ vào Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh, huyện làm tiêu chí khen thưởng, trong đó một số tiêu chí chính như sau:

- Có kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 và cho
từng năm.

- Thể chế chính sách: hàng năm có văn bản kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Quy chế công tác trực ban, họp và ban hành Công điện chỉ đạo điều hành thiên tai trên địa bàn tỉnh; cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tuyên truyền các hoạt động trong công tác phòng, chống thiên tai: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai,…

- Thực thi pháp luật:

+ Ban hành các công điện, văn bản, hướng dẫn ứng phó thiên tai; tổ chức tập huấn cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai; tổ chức diễn tập; ứng phó thiên tai; hoàn thành xây dựng Văn phòng thường trực kiểu mẫu cấp tỉnh; thành lập, tổ chức hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai theo hướng dẫn tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; thực hiện công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai đạt chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, đạt
hiệu quả.

c) Đối với cơ quan thông tin, truyền thông

- Có kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác chủ động phòng, chống thiên tai; xây dựng cộng đồng an toàn cho từng năm.

- Đầu tư trang thiết bị; đảm bảo thông tin dự báo, cảnh báo; chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai; các cấp chính quyền.

- Thực hiện nâng cao chất lượng công tác truyền thông, tuyên truyền, bảo đảm thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống thiên tai.

- Chỉ đạo, xây dựng phóng sự, tin bài phục vụ kịp thời công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

d) Đối với cơ quan nghiên cứu khoa học

- Có công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng lĩnh vực phòng,
chống thiên tai được áp dụng thực tế.

- Có công trình chuyển giao công nghệ lĩnh vực phòng, chống thiên tai; tích cực chủ động tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai phù hợp từng địa phương trong tỉnh.

đ) Đối với các chương trình, dự án phòng chống thiên tai

- Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của dự án.

- Có kết quả gắn với mục tiêu xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai.

e) Đối với các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước

- Có ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, có giá trị trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

- Có sản phẩm tiêu biểu, hoạt động ý nghĩa trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

1.2. Đối với nhân

a) Đối với cá nhân là công chức, viên chức, người lao động

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.

- Có ít nhất một thành tích xuất sắc về công tác phòng, chống thiên tai; tham gia tích cực trong thực hiện phong trào thi đua; có sáng kiến, thành tích xuất sắc đóng góp đối với công tác phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được Hội đồng thi đua cơ sở xét và đề xuất.

- Tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào thi đua yêu nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan, đơn vị phát động.

- Thực hiện đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai đầy đủ theo quy định.

b) Đối với cá nhân là phóng viên, nhà báo, người tham gia công tác thông tin truyền thông

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.

- Tham gia tổ chức sản xuất, thực hiện trực tiếp các phóng sự, tin bài chính xác, kịp thời; chủ động kết nối và khai thác những thông tin chính thống từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành; thực hiện tốt các phong trào thi đua được Hội đồng thi đua cơ sở xét và đề xuất.

c) Đối với cá nhân là doanh nhân

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.

- Có sáng kiến, đóng góp về ý tưởng, vật chất phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

d) Đối với người dân

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú.

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; hạn chế thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

2. Về tiêu chí chấm điểm kèm theo phụ lục I, II.

3. Hình thức khen thưởng

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể, nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua.

- Đề nghị tặng cờ thi đua của Bộ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

- Tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho tập thể, cá nhân thực  hiện tốt phong trào thi đua.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025, các năm cụ thể như sau:

1. Năm 2021: tổ chức phát động phong trào thi đua vào Quý IV, phổ biến tuyên truyền tài liệu phong trào thi đua tới các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Năm 2022: triển khai sâu rộng phong trào, tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch; phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến; kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện.

3. Năm 2023: tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua, đánh giá kết quả triển khai; khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào.

4. Năm 2024: tiếp tục thực hiện phong trào thi đua theo các nội dung đã phátđộng; bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

5. Năm 2025: tổ chức Tổng kết phong trào thi đua.

Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện trong Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh: kinh phí thực hiện cân đối bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao và các nguồn hợp pháp khác.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: kinh phí thực hiện được cân đối, bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

3. Các đối tượng khác: kinh phí thực hiện theo quy định Nhà nước, tự nguyện đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương là thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; các cơ quan, tổ chức tham gia công tác phòng, chống thiên tai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

- Tuyên truyền, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức đánh giá kết quả thi đua tại cơ quan, đơn vị vào tháng 12 hàng năm, báo cáo thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi tỉnh - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh).

- Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, xây dựng Kế hoạch phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương.

- Thường xuyên đôn đốc các cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua.

- Cuối năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả Phong trào thi đua, đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp theo quy định và đăng ký nội dung thi đua cho năm tiếp theo.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực phong trào thi đua có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tham mưu, đánh giá, tổng kết phong trào thi đua; phối hợp tổng hợp kết quả thi đua, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào theo quy định.