xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 9
Hôm nay: 859
Đã truy cập: 203416

Kế hoạch số 55/KH-STNMT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025

Ngày 18-07-2022

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị trực thuộc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Đăng ký tham gia phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Yêu cầu:       

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời, có sơ kết, đánh giá kết quả Phong trào thi đua, đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia phong trào thi đua của toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

- Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua phòng chống thiên tai trong giai đoạn 2021-2025 được xem xét đánh giá kết quả thi đua của đơn vị hàng năm.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi:

Phong trào thi đua được triển khai đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia hưởng ứng.

2. Đối tượng:

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. NỘI DUNG THI ĐUA

Cụ thể hóa các nội dung thi đua theo Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ điều kiện của cơ quan, đơn vị; bao gồm các nội dung như sau:

1. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai; các Kế hoạch, Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ
đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

2. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực tham mưu quản lý theo nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

3. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ(lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đặc biệt là chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó các sự cố do thiên tai gây ra theo lĩnh vực phụ trách.

4. Thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông về công tác phòng chống thiên tai, lồng ghép trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị; phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai trong công tác tuyên truyền của ngành hàng năm.

5. Triển khai thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai đúng quy định.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với tập thể:

Căn cứ vào Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh làm tiêu chí khen thưởng, trong đó một số tiêu chí chính như sau:

- Có kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025.

- Rà soát, thành lập/kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp Sở đảm bảo kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra; thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế.

- Thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống thiên tai:

+ Tham mưu, xây dựng và thực hiện các văn bản về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật công trình phòng, chống thiên tai.

+ Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, triển khai các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai.

+ Thực hiện phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

+ Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động góp phần hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Căn cứ Bộ tiêu chí chấm điểm tại Phụ lục II Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh, áp dụng thực hiện các tiêu chí phù hợp với loại hình các sở, ngành tỉnh, tính tròn điểm đối với các tiêu chí không thuộc phạm vi thực hiện (kèm theo phụ lục chấm điểm thi đua tập thể).

b) Đối với cá nhân:

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.

- Tham gia tích cực trong thực hiện phong trào thi đua; có sáng kiến, thành tích xuất sắc đóng góp đối với công tác phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được Hội đồng thi đua cơ sở xét và đề xuất.

- Tích cực hưởng ứng, tham gia Phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị phát động.

- Thực hiện đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai đầy đủ theo quy định.

3. Hình thức khen thưởng

Trên cơ sở kết quả đánh giá, sơ kết phong trào thi đua hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở) đề xuất các hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân phù hợp theo mục IV.3 Kế hoạch số 203/KH-UBND, gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đảm bảo tiến độ thực hiện hàng năm trong giai đoạn (2021 – 2025) theo mục V Kế hoạch số 203/KH-UBND:

1. Năm 2022: triển khai sâu rộng phong trào, tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch; phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến; kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện.

2. Năm 2023: phối hợp trong công tác sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi đua, đánh giá kết quả triển khai, đề xuất các hình thức khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào.

3. Năm 2024: tiếp tục thực hiện phong trào thi đua theo các nội dung đã được phát động; bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

4. Năm 2025: phối hợp trong công tác tổng kết phong trào thi đua.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện cân đối bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao và các nguồn hợp pháp khác.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, thực hiện các tiêu chí, nội dung thi đua tập thể và cá nhân như sau:

1. Giao Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở:

a) Trên cơ sở Kế hoạch thi đua giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua hàng năm, kết hợp việc thực hiện Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của Sở.

b) Tham mưu thành lập xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp Sở.

c) Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại địa bàn thành phố Vị Thanh, báo cáo Giám đốc Sở (thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 44/QĐ-BCH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh).

2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng phong trào thi đua; thông tin, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật, văn bản của cấp trên về công tác phòng chống thiên tai.

a) Văn phòng Sở lồng ghép tuyên truyền trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai Ngày Pháp luật của Sở hàng năm.

b) Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải, phổ biến thông tin, văn bản chỉ đạo về phòng chống thiên tai tại Cổng thông tin điện tử của Sở; lồng ghép phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai trong tổ chức các lớp bồi dưỡng về ứng phó biến đổi khí hậu.

c) Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở phổ biến, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống thiên tai, Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua trong đơn vị.

3. Cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai:

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chng thiên tai trong tham mưu xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội, các chương trình, dự án.

Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu triển khai thực hiện lồng ghép ứng phó thiên tai trong thực hiện phương án quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước của Tỉnh, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai triển khai thực hiện lồng ghép ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường triển khai thực hiện lồng ghép ứng phó thiên tai trong chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm.

b) Cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế

Giao Chi cục Bảo vệ môi trường phụ trách tham mưu Giám đốc Sở về xây dựng, chuẩn bị phương án ứng phó và khắc phục hậu quả liên quan đến môi trường, tham mưu điều phối và hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai cấp độ 1; thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công tại mục V.2.6 nhiệm vụ cụ thể của Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Hậu Giang.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng chống thiên tai trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

- Chi cục Quản lý đất đai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan đến các dự án, chương trình phòng, chống thiên tai.

- Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả liên quan hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; tham mưu quản lý chặt chẽ, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép; theo dõi việc khai thác, sử dụng các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn Tỉnh theo quy định của Luật khí tượng thủy văn 2015; phổ biến, triển khai quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn Tỉnh.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính triển khai thực hiện thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai đúng quy định.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở lồng ghép thực hiện công tác phòng chống thiên tai trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thường xuyên đôn đốc công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua; tham gia huy động nguồn lực ứng phó tình huống thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ(lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

4. Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân và đề xuất khen thưởng hàng năm:

- Trước ngày 30/6/2022, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở gửi danh sách đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu) để tổng hợp, đăng ký thi đua năm 2022.

- Trước ngày 15/12 hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, kèm theo đề xuất khen thưởng (nếu có) và đăng ký thi đua tập thể và cá nhân về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu) để sơ kết, đánh giá kết quả thi đua tại cơ quan, đơn vị báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đăng ký nội dung thi đua cho năm tiếp theo.

- Trên cơ sở nội dung đề xuất khen thưởng (nếu có) của các đơn vị, giao Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu tổng hợp, gửi Văn phòng Sở (thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở).

- Giao Văn phòng Sở phối hợp Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu trong công tác đăng ký thi đua, sơ kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua hàng năm; tham mưu đề xuất hình thức khen thưởng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoàn thành trong tháng 12 hàng năm); lập hồ sơ theo dõi, lưu trữ các danh hiệu thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân.

Phụ lục
BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI ĐUA “CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN” GIAI ĐOẠN 2021-2025 CẤP TỈNH

STT

Tiêu chí đánh giá

Số điểm theo Quyết định số 1028/QĐ-BNN-PCTT ngày 10/3/2021

Chấm điểm

Phân công nhiệm vụ

Ghi chú

TỔNG ĐIỂM

100

     

I

Tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025

25

     

1

Có xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua cho giai đoạn 2021-2025 và cho từng năm

5

 

Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

 

2

Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến Phong trào thi đua và cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai

4

 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở

 

3

Có tổ chức đăng ký/ký kết thi đua giữa các tập thể, cá nhân

4

 

Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở cùng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở

 

4

Có hồ sơ theo dõi, lưu trữ các danh hiệu thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân

4

 

Văn phòng Sở

 

5

Có phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp và trách nhiệm tổ chức thực hiện Phong trào

4

 

Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

 

6

Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai so với các tỉnh trong vùng

4

   

Không thuộc phạm vi thực hiện đối với đối tượng thi đua tập thể tại mục IV.1.1a), xem như hưởng trọn số điểm

II

Thể chế chính sách

10

   

10

1

Có tổ chức, kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh theo quy định; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN.

5

   

Không thuộc phạm vi thực hiện đối với đối tượng thi đua tập thể tại mục IV.1.1a), xem như hưởng trọn số điểm

2

Xây dựng những thể chế, quy trình, quy định góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai phù hợp với địa phương mình.

5

   

III

Thực thi pháp luật

65

   

65

1

Ban hành các công điện, văn bản, hướng dẫn ứng phó thiên tai

3

   

Không thuộc phạm vi thực hiện đối với đối tượng thi đua tập thể tại mục IV.1.1a), xem như hưởng trọn số điểm

2

Tổ chức tìm kiếm cứu nạn kịp thời.

3

   

3

Hàng năm tổ chức đào tạo tập huấn cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai

3

   

4

Tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai

4

   

5

Hoàn thành xây dựng Văn phòng thường trực kiểu mẫu

12

   

6

Trang bị công cụ hỗ trợ đảm bảo hoạt động của Văn phòng thường trực: Hệ thống bản đồ ứng phó thiên tai, trang thiết bị phục vụ họp giao ban trực tuyến, công cụ hỗ trợ đảm bảo kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường

4

   

7

100% cán bộ của Văn phòng thường trực được đào tạo kiến thức về công tác phòng chống thiên tai

4

   

8

Chủ động thông tin về công tác phòng, chống thiên tai qua các ứng dụng facebook, zalo, viber cho các cấp.

4

   

9

Tổ chức trực ban phòng chống thiên tai nghiêm túc, đúng quy định, ban hành văn bản, công điện chỉ huy, triển khai thực hiện biện pháp ứng phó thiên tai.

3

   

10

Hàng năm chuẩn bị, kiểm tra về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm.

3

   

11

Thành lập và tổ chức hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo

4

   

12

Hàng năm có kế hoạch, hướng dẫn, thông báo, tổ chức thu, chi quỹ báo cáo hoạt động thu, chi quỹ.

4

   

13

Trang bị đầy đủ trang thiết bị, thông tin liên lạc đảm bảo an toàn cho ứng phó thiên tai: áo phao, giày, mũ, súng bắn dây, đèn pin,…

2

   

14

Tổ chức sơ tán người khỏi nơi nguy hiểm, cấp phát lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho đối tượng cần hỗ trợ khẩn cấp do thiên tai

4

   

15

Thực hiện đúng quy định về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn hỗ trợ theo quy định hiện hành

4

   

16

Nội bộ đoàn kết chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước

4

     
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 55 KH thi dua PCTT So TNMT.pdf_20220718152821.pdf