xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 3
Hôm nay: 107
Đã truy cập: 45809

Quyết định 1351/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang để xây dụng dự án Cảng tổng họp Minh Phú - Hậu Giang tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành

Ngày 22-12-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẬU GIANG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1351 /QĐ-UBND                                 Hậu Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Cảng
Minh Phú Hậu Giang để xây dụng dự án Cảng tổng họp Minh Phú - Hậu Giang
tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ’CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định

chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 42/2014/QD-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của ƯBND tỉnh ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số , 18/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy chế phối họp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QD-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công vãn số 1766/UBND-KT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phối họp xác định giá đất cụ thế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc cho Công ty cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang thuê đất (đợt 1 - giai đoạn 2) để xây dựng dự án Cảng tổng họp Minh Phú - Hậu Giang tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2740/TTr-STNMT ngày 27 tháng 8 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Cảng Minh Phú Hậu Giang để xây dựng dự án Cảng tổng hợp Minh Phú - Hậu Giang tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành, cụ thể như sau:

Tên đường, giói hạn, khu vực

Loại đất

VỊ trí

Thòi hạn sử dụng đất

Giá đất trong Bảng giá đất (đồng/m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Mặt tiền sông Cái Dầu

1

1.401.000

(thuộc Khu công nghiệp

SKK

2

50 năm

638.000

840.600

Sông Hậu)

3

638.000

  • Việc miễn, giảm tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

  • Cách xác định vị trí, thâm hậu của thửa đất phi nông nghiệp mặt tiền sông Cái Dầu được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QD-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của ƯBND tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Giá thuê đất cảng Minh Phú.pdf_20201222223337.pdf

Tin cùng chuyên mục