xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 2
Hôm nay: 112
Đã truy cập: 45814

Quyết định 1676/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà Văn hóa ấp Phú Tân, xã Phú Tân

Ngày 22-12-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẬU GIANG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1767 /QĐ-UBND                            Hậu Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước
thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà Văn hóa ấp Phú Tân, xã Phú Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hô trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa ấp Phú Tân, xã Phú Tân;

Căn cứ Công văn số 1766/UBND-KT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường công tác phối hợp xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà Văn hóa ấp Phú Tân, xã Phú Tân, cụ thể như sau:

Stt

Tên đường (giới hạn)

Loại đất

Vị trí

Giá đất tại bảng giá đất

(đồng/m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh

01

Đường giao thông nông thôn, mặt đường rộng từ 2m đến dưới 3m

CLN

1

105.000

267.000

2,5429

2

105.000

160.200

1,5257

3

105.000

106.800

1,0171

Cách xác định vị trí của thửa đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  • Như Điều 2;                                                                  KT. CHỦ TỊCH
  •  Lưu: VT, NCTH.CN

              

                                                                                                       

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Giá đất dự án Nhà VH xã Phú Tân.pdf_20201222142409.pdf

Tin cùng chuyên mục