xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 97
Đã truy cập: 45799

Quyết định 364/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Sunpro Steel đế đầu tư xây dựng Nhà máy luyện, cán thép Sunpro - giai đoạn 1 tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Ngày 22-12-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẬU GIANG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 364 /QĐ-UBND                                 Hậu Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV
Sunpro Steel đế đầu tư xây dựng Nhà máy luyện, cán thép Sunpro - giai
đoạn 1 tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3,
thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số Ol/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sừa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/ND-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 123/2017ZND-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMTngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hưóng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất cùa Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phưong án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của ƯBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v cho Công ty TNHH MTV Sunpro Steel thuê đất (đợt 1) để đầu tư xây dựng Nhà máy luyện, cán thép Sunpro - giai đoạn 1 tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 550/TTr-STNMT ngày 03 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Sunpro Steel đầu tư xây dựng Nhà máy luyện, cán thép Sunpro - giai đoạn 1 tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành như sau:

Tên đoạn đường, khu vực, giới hạn

Loại đất

Thời hạn sử dụng đất

Diện tích (m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - giai đoạn 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

SKN

70 năm

65.710,7

1.245.000

50 năm

65.710,7

889.000

Việc miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuê tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sunpro Steel; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.