xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 3
Hôm nay: 115
Đã truy cập: 45817

Quyết định Số: 1306/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể và hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu)

Ngày 22-12-2020

     ỦY BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỈNH HẬU GIAN
G                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 1306 /QĐ-UBND                                             Hậu Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

 

V/v phê duyệt giá đất cụ thể và hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi
thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường tỉnh 927C
(đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cử Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tô chức chỉnh phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định so 44/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chinh phủ quy định về giả đẩt;

Căn cứ Nghị định sổ 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 nẳm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tải định cư khỉ Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định sổ 01/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 thảng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi ưường quy định chỉ tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đẩt; định giả đẩt cụ thế và tư vẩn xác định giả đất;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 thảng 6 năm 2016 của Bộ Tài chỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thắm định dự thảo bảng giá đẩt của Hội đồng thẩm định bảng giả đất, thấm định phương án giả đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 nầm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ- CP ngày 06 thảng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một so Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư sổ 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đoi, bố sung một sỏ Nghị định quy định chỉ tiêt thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định sổ 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 thảng 6 năm 2015 của Bộ Tải nguyên và Môi trường về việc đỉnh chính Thông tư sổ 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 thảng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đât cụ thế và tư vẩn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 thảng 12 năm 2019 của ƯBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định sổ 07/20Ỉ7/QĐ-UBND ngày 24 thảng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định sổ 2300/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giáng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn sổ 2666/UBND-KT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh bố sung đường dân sinh, cống thoát nước dự án Đường tỉnh 927C;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyền và Môi trường tại Tờ trình số 2171/TTr-STNMT ngày 15 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể và hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường tỉnh 927c (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu), như sau:

STT

Tên đường, giới hạn, khu vực

Loại đất

VỊ trí

Giá đất trong Bảng giá đất (đồng/m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh

I

Đoạn thuộc địa bàn thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

1

Mặt tiền đường tỉnh 927C (Đang hoàn thiện hạ tầng)

ODT

1

2.938.000

2

1.762.800

3

1.175.200

4

587.600

CLN

1

859.000

2

515.400

3

343 600

4

171.800

CHN; NTS

1

636.000

2

381.600

3

254.400

4

127.200

STT

Tên đường, giói hạn, khu vực

Loại đất

VỊ trí

Giá đất trong Bảng giá đất (đồng/m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh

2

Mặt tiền lộ nông thôn rộng từ 2m đến <3m

ODT

1

300.000

1.469.000

4,8967

2

250.000

881.400

3,5256

3

250.000

587.600

2,3504

CLN

1

115.000

430.000

3,7391

2

115.000

258.000

2,2435

3

115.000

172.000

1,4957

CHN; NTS

1

90.000

318.000

3,5333

2

90.000

190.800

2,1200

3

90.000

127.200

1,4133

II

Đoạn thuộc địa bàn xã Phú Tân, huyện Châu Thành

1

Mặt tiền đường tỉnh 927C (Đang hoàn thiện hạ tầng)

ONT

1

2.448.000

2

1.468.800

3

979.200

4

489.600

CLN

1

716.000

2

429.600

3

286.400

4

143.200

CHN; NTS

1

530.000

2

318.000

3

212.000

4

106.000

2

Mặt tiền lộ nông thôn rộng từ 2m đến <3m

ONT

1

250.000

1.015.000

4,0600

2

200.000

609.000

3,0450

3

200.000

406.000

2,0300

CLN

1

105.000

267.000

2,5429

2

105.000

160.200

1,5257

3

105.000

106.800

1,0171

CHN; NTS

1

75.000

236.000

3,1467

2

75.000

141.600

1,8880

3

75.000

94.400

1,2587

Cách xác định vị trí của thửa đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch ƯBND huyện Châu Thành; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký

 

 


Tin cùng chuyên mục