xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 95
Đã truy cập: 45797

Quyết định Số: 1407/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Sông Hậu

Ngày 22-12-2020

      ỦY BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỈNH HẬU GIAN
G                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 1407/QĐ-UBND                                             Hậu Giang, ngày 07 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước
thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Sông Hậu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cử Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;

Căn củ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hôi đât;

Căn cứ Nghị định sổ 01/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một số Nghị định quy định chỉ tiết thi hành Luật Đât đai;

Căn cứ Nghị định sổ 96/2019/NĐ-CP ngày 19 thảng 12 năm 2019 của Chỉnh phủ quy định về khung giả đất;

Căn cứ Thông tư sổ 36/20Ỉ4/TT-BTNMT ngày 30 thảng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chỉ tiết phương pháp định giả đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giả đất; định giá đất cụ thế và tư vãn xác định giá đất;

Căn cử Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đẩt của Hội đồng thãm định bảng giả đất, thẩm định phương án giả đẩt của Hội đồng thấm định giá đât;

Căn cử Thông tư sổ 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 thảng 9 năm 2017 của, Bộ trưỏng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chỉ tiết Nghị định sô 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 135Ỉ/QĐ-BTNMT ngày 04 thảng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đỉnh chỉnh Thông tư sổ 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 thảng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giả đẩt; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đát; định giá đất cụ thế và tư vẩn xác định giá đất;

Căn cử Quyết định sổ 07/2017/QĐ-UBND ngày 24 thảng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phoi hợp trong công tảc xác định giả đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đẩt định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định sổ 2300/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12' năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định sổ 537/QĐ-UBND ngày 01 thảng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Sông Hậu;

Căn cứ Công văn sổ 1766/UBND-KT ngày 31 thảng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường công tác phối hợp xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đổc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sổ 2359/TTr-STNMT ngày 30 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Sông Hậu, cụ thể như sau:

stt

Tên đường, giới hạn, khu vực

Loại đất

Vị trí

Giá đất trong Bảng giá đất

(đồng/m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh

01

Quốc lộ Nam Sông Hậu từ cầu Ngã Bát đến cầu Mái Dầm

ODT

1

2.600.000

5.717.000

2,1988

2

1.560.000

3.430.200

2,1988

3

1.040.000

2.286.800

2,1988

4

520.000

1.143.400

2,1988

NTD

1

1.560.000

3.430.200

2,1988

2

936.000

2.058.120

2,1988

3

624.000

1.372.080

2,1988

4

312.000

686.040

2,1988

CLN

1

250.000

936.000

3,7440

2

234.000

561.600

2,4000

3

156.000

374.400

2,4000

CHN

1

212.000

684.000

3,2264

2

187.200

410.400

2,1923

stt

Tên đường, giới hạn, khu vực

Loại đất

VỊ trí

Giá đất trong Bảng giá đất

(đồng/m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh

3

124.800

273.600

2,1923

02

Đường về thị trấn Mái Dầm từ Cầu Thông Thuyền đến

Chợ Mái Dầm

ODT

1

1.210.000

3.936.000

3,2529

2

726.000

2.361.600

3,2529

3

484.000

1.574.400

3,2529

4

250.000

787.200

3,1488

NTD

1

726.000

2.361.600

3,2529

2

435.600

1.416.960

3,2529

3

290.400

944.640

3,2529

4

150.000

472.320

3,1488

CLN

1

181.500

802.000

4,4187

2

115.000

481.200

4,1843

3

115.000

320.800

2,7896

CHN

1

145.200

564.000

3,8843

2

90.000

338.400

3,7600

3

90.000

225.600

2,5067

03

Trong phạm vi thực hiện dự án

CLN

Vị trí còn lại

115.000

205.000

1,7826

CHN

90.000

185.000

2,0556

Cách xác định vị trí của thửa đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của ƯBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Giá đất dự án Khu Đô thị mới Nam Sông Hậu.pdf_20201222211302.pdf

Tin cùng chuyên mục