xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 69
Đã truy cập: 45771

Quyết định Số: 1627/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú - giai đoạn 1 (Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú)

Ngày 22-12-2020

      ỦY BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỈNH HẬU GIAN
G                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 1627 /QĐ-UBND                                             Hậu Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà
nước thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú -
giai đoạn 1 (Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công
nghiệp tập trung Đông Phú)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định vê giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định vê bồi thường, hô trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định vê khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điêu chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dân việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vê việc đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điêu chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định vê Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2884/TTr-STNMT ngày 09 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú - giai đoạn 1 (Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú) như sau:

STT

Tên đường, giới hạn, khu vực

Loại đất

Vị trí

Giá đất trong Bảng

giá đất

(đồng/m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

01

Đường ra Quốc lộ Nam Sông Hậu từ cầu Bảy Ca đến cầu Cái Dầu (chỉ áp dụng cho đoạn có mặt đường dal hoặc láng xi măng, đổ bê tông)

ONT

1

500.000

1.941.000

3,8820

2

300.000

1.164.600

3,8820

3

200.000

776.400

3,8820

4

200.000

388.200

1,9410

NTD

1

300.000

1.164.600

3,8820

2

180.000

698.760

3,8820

3

120.000

465.840

3,8820

4

120.000

232.920

1,9410

CLN

1

115.000

265.000

2,3043

2

115.000

159.000

1,3826

CHN;

NTS

1

90.000

207.000

2,3000

2

90.000

124.200

1,3800

02

Tuyến mương lộ song song đường ra Quốc lộ Nam Sông Hậu từ cầu Bảy Ca đến cầu Cái Dầu (chỉ áp dụng cho đoạn có mặt đường dal hoặc láng xi măng, đổ bê tông)

ONT

1

400.000

1.552.800

3,8820

2

240.000

931.680

3,8820

3

200.000

621.120

3,1056

4

200.000

310.560

1,5528

NTD

1

240.000

931.680

3,8820

2

144.000

559.008

3,8820

3

120.000

372.672

3,1056

4

120.000

186.336

1,5528

CLN

1

115.000

212.000

1,8435

CHN;

NTS

1

90.000

165.600

1,8400

03

  • Đường      giao

thông nông thôn, mặt đường rộng khoảng 2m;

  • Sông Cái Dầu.

ONT

1

250.000

924.000

3,6960

2

200.000

465.840

2,3292

3

200.000

369.600

1,8480

NTD

1

150.000

554.400

3,6960

2

120.000

279.504

2,3292

3

120.000

221.760

1,8480

CLN

1

115.000

191.000

1,6609

CHN;

NTS

1

90.000

145.000

1,6111

04

Mặt tiền rạch Ông

Cả

ONT

1

200.000

831.600

4,1580

NTD

1

120.000

498.960

4,1580

CLN

1

115.000

171.900

1,4948

CHN;

NTS

1

90.000

130.500

1,4500

05

Mặt     tiền           các

tuyến kinh thủy lợi khác do Nhà nước quản lý

ONT

1

200.000

785.400

3,9270

NTD

1

120.000

471.240

3,9270

CLN

1

115.000

162.350

1,4117

CHN;

NTS

1

90.000

123.250

1,3694

06

Trong phạm vi thực hiện dự án

CLN

Ngoài các vị trí trên (vị trí còn lại)

115.000

152.000

1,3217

CHN;

NTS

90.000

116.000

1,2889

       - Cách xác định vị trí của thửa đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

       - Trường hợp có nhiều cách xác định giá trị của thửa đất thì áp dụng cách tính đảm bảo giá trị của thửa đất là cao nhất.

       - Không áp dụng đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

     Nơi nhận:

  • Như Điều
  • Trung tâm PTQĐ tỉnh;
  • Lưu: VT, NCtH.tt

 

 

 

 


Tin cùng chuyên mục