xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 64
Đã truy cập: 45766

Quyết định Số: 1785/QĐ-UBND Về việc V/v phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Nam Châu thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm

Ngày 22-12-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẬU GIANG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1785 /QĐ-UBND                                 Hậu Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất,
tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Nam Châu
thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hô trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dân việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về sửa đối, bố sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh dự án: Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm do Công ty TNHH Nam Châu làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao đất, cho phép Công ty TNHH Nam Châu chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm;

Căn cứ Công văn số 1766/UBND-KT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường công tác phối hợp xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2971/TTr-STNMT ngày 09 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Nam Châu thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại, dịch vụ Mái Dầm, cụ thể như sau:

Tên đường, giới hạn

Loại đất

Vị trí

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

Quốc lộ Nam Sông Hậu từ Cầu Mái Dầm đến Cầu

Cái Côn

ODT; DGD

1

4.397.600

2

2.638.560

3

1.759.040

4

879.520

TMD

1

3.518.080

2

2.110.848

3

1.407.232

4

703.616

DTL;

SKC

1

2.638.560

2

1.583.136

3

1.055.424

4

527.712

NTS

1

660.000

2

396.000

3

264.000

4

176.000

 

  • Giá đất cụ thể của loại đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.
  • Việc miễn, giảm thực hiện theo quy định hiện hành.
  • Việc trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Giám đốc Công ty TNHH Nam Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Tin cùng chuyên mục