xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 3
Hôm nay: 108
Đã truy cập: 45810

Quyết định số 1819 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể và hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu)

Ngày 22-12-2020

     ỦY BAN NHÂN DÂN                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỈNH HẬU GIAN
G                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 1819 /QĐ-UBND                                             Hậu Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường
khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị,
khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định vê giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định vê bồi thường, hô trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định vê khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điêu chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dân việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vê việc đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điêu chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về sửa đối, bố sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị, khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu;

Căn cứ Công văn số 1766/UBND-KT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường công tác phối hợp xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2933/TTr-STNMT ngày 01 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị, khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu, cụ thể như sau:

Stt

Tên đường, giới hạn, khu vực

Loại đất

Vị trí

Giá đất trong Bảng giá đất

(đồng/m2)

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

1

Đường Hùng Vương từ Mốc 1,5km đến Ngã Tư Cái Dầu

ODT

1

3.750.000

8.510.000

2,2693

2

2.250.000

5.106.000

2,2693

3

1.500.000

3.404.000

2,2693

4

750.000

1.702.000

2,2693

CLN

1

250.000

2.556.000

10,2240

2

250.000

1.533.600

6,1344

3

225.000

1.022.400

4,5440

4

120.000

511.200

4,2600

CHN

1

212.000

2.528.000

11,9245

2

212.000

1.516.800

7,1547

3

180.000

1.011.200

5,6178

4

95.000

505.600

5,3221

Stt

Tên đường, giới hạn, khu vực

Loại đất

Vị trí

Giá đất trong Bảng giá đất

(đồng/m2)

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

2

Đường Lê Văn Tám từ đường Hùng Vương đến đường Đồng Khởi

ODT

1

1.320.000

5.106.000

3,8682

2

792.000

3.063.600

3,8682

3

528.000

2.042.400

3,8682

4

264.000

1.021.200

3,8682

CLN

1

198.000

1.533.600

7,7455

2

120.000

920.160

7,6680

3

120.000

613.440

5,1120

4

120.000

306.720

2,5560

CHN

1

158.400

1.516.800

9,5758

2

95.040

910.080

9,5758

3

95.000

606.720

6,3865

4

95.000

303.360

3,1933

3

Mặt tiền lộ xi măng

CLN

1

120.000

613.440

5,1120

CHN

95.000

606.720

6,3865

4

Mặt tiền sông Cái Dầu

CLN

1

120.000

562.320

4,6860

CHN

95.000

556.160

5,8543

Cách xác định vị trí của thửa đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trường hợp có nhiều cách xác định giá trị của thửa đất thì áp dụng cách tính đảm bảo giá trị của thửa đất là cao nhất.

Điều 2. Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

      Nơi nhận:                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                      

  •      Như Điều 2;                                                                                  KT. CHỦ TỊCH
  •      Lưu: VT, NCTH.                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

                                              

 

                                                                                           Nguyễn Văn Tuân

 

 Tin cùng chuyên mục