xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 3
Hôm nay: 79
Đã truy cập: 45781

Quyết định số 1885 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá giao đất ở tái định cư đối với 05 nền tái định cư tại Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu (đợt 3) - giai đoạn 1, huyện Châu Thành

Ngày 22-12-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẬU GIANG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1785 /QĐ-UBND                                 Hậu Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hô trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dân việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Công văn số 2049/UBND-NCTH ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v sử dụng nền tái định cư tại Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu (đợt 3) - giai đoạn 1, huyện Châu Thành để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Cụm Công nghiệp tập trung Đông Phú - giai đoạn 1 (Đường số 3B), huyện Châu Thành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3010/TTr-STNMT ngày 26 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá giao đất ở tái định cư đối với 05 nền tái định cư tại Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu (đợt 3) - giai đoạn 1, huyện Châu Thành, cụ thể như sau:

  • Giá giao đất ở tái định cư đối với 05 nền tái định cư tại Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu (đợt 3) - giai đoạn 1, huyện Châu Thành để bố trí tái định cư đối với hộ Trần Thị Ở, hộ Nguyễn Văn Hùng, hộ Phạm Văn Hiếu bị ảnh hưởng dự án Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú - giai đoạn 1 (Đường số 3B), huyện Châu Thành là 3.366.000 đồng/m2; loại đất: đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng đất: lâu dài.
  • Vị trí lô (nền) tái định cư: thực hiện theo Công văn số 2049/UBND-NCTH ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v sử dụng nền tái định cư tại Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu (đợt 3) - giai đoạn 1, huyện Châu Thành để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú - giai đoạn 1 (Đường số 3B), huyện Châu Thành.

Điều 2. Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Tin cùng chuyên mục