xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 2
Hôm nay: 103
Đã truy cập: 45805

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 22-12-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

                TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/2020/QĐ-UBND

                                                                              Hậu Giang, ngày 11 tháng  9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của   Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của    Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Điều chỉnh tên một số đơn vị hành chính được quy định tại Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và các    Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

Điều chỉnh từ “thị xã Ngã Bảy” thành “thành phố Ngã Bảy”.

Điều chỉnh từ “xã Hiệp Lợi” thành “phường Hiệp Lợi”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số giá đất tại các Phụ lục: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND (đính kèm các Phụ lục). 

3. Bãi bỏ giá đất của địa bàn xã Phú An được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND do chia tách, sáp nhập địa giới hành chính. Giá đất của xã Phú An sau khi được chia tách, sáp nhập qua xã Đông Thạnh và thị trấn Ngã Sáu áp dụng theo Bảng giá đất của từng đơn vị hành chính mới.

Bãi bỏ giá đất của “xã Hiệp Lợi” quy định tại Phụ lục 4, 5, 6 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày  22 tháng  9 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở,            Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm   thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- VP. Chính phủ (HN - TP.HCM);                                                         

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài chính;

- Tổng Cục thuế;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);                 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- VP. TU và các Ban đảng;

- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;

- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;

- VP. HĐND và các ban HĐND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;                      

- Công báo tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT.NCTH

QD DC gia dat

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

      KT. CHỦ TỊCH

    PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

                 Trương Cảnh Tuyên


Tin cùng chuyên mục