xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 8
Hôm nay: 756
Đã truy cập: 203313

Thông báo dự án "Xác định giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang"

Ngày 03-08-2022

            Thực hiện nhiệm vụ xác định giá dất cụ thế đố tính tiền thuê đất xây dựng các công trình, dự án trôn địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn có chức năng tư vấn xác định giá dất theo những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1. Mục đích dinh giá đất:
   Xác định giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
2. Thông tin dụ án cần xác định giá đất cụ thê:
   - Tên dự án: Đầu tư mở rộng Nhà máy Dược phấm và Nhà máy In bao bì DI 1G.
   - Giá dự toán kinh phí thúc tư vấn (tạm tính, bao gồm thuc VAT): 39.251.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu hai trăm năm mươi mốt ngàn đồng).
      ( Lưu ý: Dự toán kinh phí thuê tư vấn nêu trên được lập theo định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất)
   - Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước.
   - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi định thầu rút gọn.
   - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
   - Thời gian thực hiên hợp đồng: không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng
   - Công việc chính gồm:
     + Tư vân khảo sát, tính giá dất cụ the tại xã rân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A tỉnh 1 lậu Giang.
     + Các thông tin về thửa dất:

 

TT Địa diêm thực hiện Thông tin chung Phương pháp
định giá
Loại đất Diện tích
(m2)
Vị trí
Tính tiền sử dụng đất
1 xã 'Tân Phú 'Thạnh,
huyện Châu Thành A
tỉnh Hậu Giang
SKK 28.925 m2 01 vị
trí tính
cho
toàn bộ
khu dât
So sánh trực tiếp,
thu nhập, chiết
trừ, thặng dư


         + Các nội dung khác có liên quan có the thương thảo trong quá trình ký kết họp

         Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời Qúy Công ty, nếu có nhu cầu thực hiện vui lòng gửi hồ sơ năng lực về Sở (theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, số 3, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, phường 5, Thành phố Vị Thanh, tinh Hậu Giang. Điện thoại: 0293.3870789) để tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu, thời gian chậm nhất trước 17 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2022. Trên cơ sở hồ sơ năng lực của Quý Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn theo quy định./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thư mời thầu.pdf_20220803161745.pdf